Biostratigrafiya verkhneyurskikh i nizhnemelovykh otlozhenii evropy po bukhiyam. (Biostratigraphy of the bivalve Buchia in the late Jurassic and early Cretaceous sediments of Europe.)

Details

Publication status:
Published
Author(s):
Authors: Kelly, S.R.A.

Editors: Menner, V.V.

Date:
1 January, 1990
Journal/Source:
In: Menner, V.V. (eds.). Granitsa yury i mela, Moscow, Nauka, 129-131.
Page(s):
129-131